IS EIA/SEA - Stanoviská SAŽP k činnostiam a strategickým dokumentom posudzovaným podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EIA - Environmental Impact Assessment
SEA - Strategic Environmental Assessment
Zvolte ročník:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020