IS EIA/SEA - Stanoviská SAŽP k činnostiam a strategickým dokumentom posudzovaným podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EIA - Environmental Impact Assessment
SEA - Strategic Environmental Assessment
Zvolte ročník:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022